Grąžinimas ir keitimas

Sutarties atsisakymas, prekių keitimas ir grąžinimas

1. Teisė atsisakyti Sutarties

1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių gavimo dienos turi teisę atsisakyti Sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.

1.2.  Apie Sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: 

a) užpildydamas pavyzdinę „Sutarties atsisakymo formą“; arba 

b) pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti Sutarties. Pranešimas dėl Sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu detales@tokvila.lt

1.3. Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

1.4. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti Sutartį arba sudaryti Sutartį, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

1.5. Pardavėjas, gavęs rašytinį Pirkėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus (įskaitant ir Prekių pristatymo išlaidas) į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Minėtas 14 (keturiolikos) dienų terminas gali būti pratęstas tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui. Pardavėjas negrąžina Pirkėjui jo sumokėtų papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias Prekių pristatymo būdas. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pagal Sutartį įsigytas Prekes, Prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui yra paskaičiuojamos ir grąžinamos proporcingai nuo viso Užsakymo.

1.6. Pirkėjas privalo išsiųsti ir (ar) pristatyti Pardavėjui grąžinamas Prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo momento. Prekės grąžinamos registruota siunta. Pirkėjui tenka tiesioginės Prekių grąžinimo išlaidos.

2. Tinkamos kokybės Prekių keitimas ir grąžinimas

2.1. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Jeigu Prekė yra išpakuota, sugadinta arba netvarkinga, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

2.2. Kartu su grąžinamomis Prekėmis būtina pateikti Prekių pirkimą parvirtinantį dokumentą (perkant gautą sąskaitą) ir užpildytą formą „Prašymas pakeisti arba grąžinti Prekę".

2.3. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.

3. Netinkamos kokybės Prekių keitimas ir grąžinimas

3.1. Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

3.2. Jei nenurodyta kitaip, Pirkėjams yra suteikiama sutartinė kokybės garantija, kuria remiantis Pardavėjas atsako už Prekių trūkumus, kurie išaiškėja per 1 (vienerius) metus nuo Prekių perdavimo. Vartotojams papildomai suteikiama garantija pagal įstatymą, kuria remiantis Pardavėjas atsako už Prekių trūkumus, kurie išaiškėja per 2 (dvejus) metus nuo Prekių perdavimo.

3.3. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekes, Pirkėjas garantiniu terminu gali grąžinti Prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

a) kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

b) kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

c) kad Prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės Preke;

d) grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties.

3.4.  Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 9.13 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas Prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 9.13 punkte numatytą savo teisių gynimo būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas gali pasiūlyti alternatyvų Taisyklių 9.13 punkte numatytą būdą.

3.5. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

3.6. Jeigu keičiant Prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas ir Prekių pakeitimo metu galiojančias Prekių kainas.

3.7. Prekės gali būti grąžinamos dviem būdais: 

a) Pirkėjui atsiuntus el. paštu detales@tokvila.lt užpildytą formą „Prašymas pakeisti arba grąžinti Prekę". Prie prašymo privalo būti pridėtas Prekės pirkimą patvirtinantis dokumentas; arba 

b) Pirkėjui užpildžius laisvos formos prašymą, kuris pateikiamas Pardavėjui elektroninio pašto adresu detales@tokvila.lt. Pateikiamame prašyme nurodoma grąžinimo priežastis (Prekės kokybės trūkumas), ir vienas iš Taisyklių 9.13 punkte nurodytų reikalavimų. Prie prašymo privalo būti pridėtas Prekės pirkimą patvirtinantis dokumentas.

3.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos (pavyzdžiui, nepateikia Prekės pirkimo-pardavimo dokumento).

3.9. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės Prekę, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. 

3.10. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.

3.11. Negrąžinami pinigai už tas Prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos Prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

3.12. Pirkėjui nėra grąžinami pinigai už serviso darbo sąnaudas, susijusias su detalės sumontavimu/išmontavimu, kompensavimu.

4. Užsakymo atšaukimas

4.1. Jeigu užsakytos Prekės dar nėra išsiųstos, Pirkėjas gali el. paštu detales@tokvila.lt atsiųsti užpildytą formą „Prašymas grąžinti pinigus". 

4.2. Gavus prašymą, Užsakymas bus atšauktas, o sumokėti pinigai – grąžinti Pirkėjui.