Prekių garantija

Prekių garantija

  • Jei nenurodyta kitaip, Pirkėjams yra suteikiama sutartinė kokybės garantija, kuria remiantis Pardavėjas atsako už Prekių trūkumus, kurie išaiškėja per 1 (vienerius) metus nuo Prekių perdavimo. Vartotojams papildomai suteikiama garantija pagal įstatymą, kuria remiantis Pardavėjas atsako už Prekių trūkumus, kurie išaiškėja per 2 (dvejus) metus nuo Prekių perdavimo.

  • Informaciją apie prekių grąžinimą ir keitimą rasite skyriuje „Grąžinimas ir keitimas"