Pirkimo taisyklės

Elektroninės parduotuvės naudojimosi ir pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Pagrindinės SĄVOKOS

Elektroninė parduotuvė

ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.dalys.tokvila.lt

Pardavėjas

UAB „Tokvila“, Lietuvos Respublikos bendrovė, juridinio asmens kodas 110590949, buveinės adresas Žalgirio g. 122, Vilnius, Lietuvos Respublika, telefono numeris +370 5 210 32 08

Paskyra

Pirkėjo Elektroninės parduotuvės paskyra, skirta apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje. 

Pirkėjas

fizinis asmuo sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, arba juridinis asmuo, kuris įsigyja arba užsisako Prekių Elektroninėje parduotuvėje.

Vartotojas

Pirkėjas, kuris yra fizinis asmuo, perkantis Prekes su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais).

Prekės

Užsakyme nurodytos dalys (automobilių funkcinės ir (ar) dekoratyvinės ir (ar) eksploatacinės medžiagos, įskaitant automobilių priklausinius, kurie paprastai nėra laikomi neatsiejama automobilių dalimi) bei gamintojo aksesuarai (drabužiai, avalynė, suvenyrai ir pan.).

Sutartis

tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje.

Taisyklės

šios Elektroninės parduotuvės naudojimosi ir pirkimo – pardavimo taisyklės.

Užsakymas

Pirkėjo pateikiamas Elektroninėje parduotuvėje Pardavėjo platinamų Prekių užsakymas.


2. Bendrosios nuostatos 

2.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

2.2 Pirkėjas Prekes Elektroninėje parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas Prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti Prekių Elektroninėje parduotuvėje.

2.3. Asmuo, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje Elektroninėje parduotuvėje.

2.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.5. Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektronine parduotuve, jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.6. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais Užsakymais, išlieka galioti.

3. Elektroninės parduotuvės paskyra

3.1. Pirkėjas gali įsigyti Prekes Elektroninėje parduotuvėje sukurdamas individualią Paskyrą arba pateikdamas Užsakymą nesukurdamas Paskyros.

3.2. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Elektroninėje parduotuvėje siūlomas Prekes, privalo pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei adresą, kuriuo bus pristatomos Prekės, kitus Prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas papildomai pateikia juridinio asmens pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtoją kodą, įmonės adresą.

3.3. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.

3.4. Pirkėjas atsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (ar) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

3.5. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo Paskyroje keisti ar papildyti duomenis.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Paskyros duomenų ir slaptažodžio slaptumą ir jų neatskleidimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Paskyros. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis ir (ar) Paskyra.

4. Užsakymo pateikimas ir vykdymas

4.1. Pirkdamas Prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas pateikia Užsakymą, kuriame nurodo norimas nusipirkti Prekes, savo vardą, pavardę, Prekių pristatymo būdą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitą papildomą informaciją ir pasirenka norimą Užsakymo apmokėjimo būdą. Juridinio asmens įgaliotas asmuo papildomai pateikia įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM kodą, įmonės adresą.

4.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią Užsakymo sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo pateiktas Užsakymas.

4.3. Jeigu Užsakymą atliekantis asmuo veikia kito asmens vardu, tai šio asmens Užsakymo pateikimas reiškia jo patvirtinimą, jog jis yra tinkamai ir reikiama apimtimi įgaliotas spręsti apie pirkimo apimtį ir kainą, sudaryti šią Sutartį.

4.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pardavėjas patvirtina Pirkėjo Užsakymą.

4.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu Užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Sutarties ir grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus arba pratęsti Pardavėjo pareigų pagal Sutartį vykdymo terminus tik tuo atveju, jeigu dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių ir (ar) dėl techninių klaidų (kliūčių) ir (ar) trečiųjų asmenų veiksmų Pardavėjas protingomis ir jam prieinamomis priemonėmis neturi galimybės įvykdyti Sutarties. Pardavėjas tokiais atvejais įsipareigoja apie susidariusią situaciją informuoti Pirkėją ir ieškoti abi šalis tenkinančių Sutarties vykdymo būdų.

4.7. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos Elektroninėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir (ar) SMS žinute) ir tokios Prekės Užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

4.8. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su Elektroninėje parduotuvėje pateikiama kaina, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir (ar) SMS žinute) ir Užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

4.9. Pardavėjas turi teisę atšaukti Užsakymą, jeigu pasirodo, jog Prekių gamintojas reikiamu laiku arba visiškai negali pateikti Prekių. Tokiu atveju Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtą Prekių kainą, tačiau už Prekių nepateikimą neatsako.

4.10. Pardavėjas neatsako už bet kokius internetinio ryšio ir (ar) elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

5. Prekės ir jų kainos

5.1. Elektroninėje parduotuvėje parduodamų Prekių savybės nurodomos prie atitinkamos Prekės pateiktame aprašyme. 

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

5.3. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame Užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu PVM. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, Prekių kainos konvertuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.4. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten, kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje. Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo Užsakymo dienos iki pristatymo dienos, kaina gali keistis, atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas už Prekes visiškai atsiskaitė prieš įsigaliojant PVM dydžio pakeitimui. Pardavėjas apie tokį kainos pasikeitimą el. paštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už kainą, pakoreguotą, atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį arba atšaukti Užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad Užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas el. paštu.

5.5. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas yra užsienio subjektas, kuriam taikomos PVM taikymo išimtys pagal galiojančius teisės aktus, tai, priklausomai nuo PVM taikymo išimčių, kaina gali keistis. Pirkėjui pateikus Užsakymą, Pardavėjas apie PVM taikymo išimtis ir Prekių kainas informuoja Pirkėją el. paštu bei su juo el. paštu susitaria dėl Užsakymo tolimesnio vykdymo. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol nėra gaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais arba nėra susitariama dėl Užsakymo tolimesnio vykdymo, laikoma, kad Užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas el. paštu. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekes, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

5.6. Į Prekių kainą nėra įskaičiuota Prekių pristatymo kaina. Jei nenurodyta kitaip, Prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos. Pristatymo išlaidų dydis nurodomas Elektroninėje parduotuvėje gali keistis. Aktualūs pristatymo išlaidų dydžiai pateikiami skiltyje „Pristatymas ir atsiėmimas“.

6. Prekių apmokėjimo tvarka

6.1. Pirkėjas, užsakydamas Prekes bei ketindamas jas įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš Prekių bei jų pristatymo kainos apmokėjimo būdų:

a) apmokėjimas elektroniniu pavedimu per „Paysera“ mokėjimų sistemą;

b) apmokėjimas banko pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą Nr. LT82 7300 0101 6662 6150 (privalomai nurodomas Užsakymo numeris). 

6.2. Atsiskaitant už Prekes per „Paysera“ mokėjimų sistemą, Pirkėjas turi atlikti šiuos žingsnius:

a) suformuokite Užsakymą ir žingsnyje „Pasirinkite mokėjimo būdą“ pažymėkite „Paysera“;

b) pasirinkę šį mokėjimo būdą ir patvirtinę Užsakymą, būsite nukreipti į „Paysera“ puslapį, kuriame galėsite pasirinkti jums tinkamą banką;

c) kai būsite nukreipti į pasirinkto banko internetinės bankininkystės prisijungimo puslapį, suveskite savo prisijungimo duomenis; 

d) pasirodžius užpildytai mokėjimo pavedimo formą, patvirtinkite ją;

e) gavus mokėjimo patvirtinimą, susisieksime su Jumis ir išsiųsime Prekes.

6.3. Atsiskaitant už Prekes bankiniu pavedimu, Pirkėjas turi atlikti šiuos žingsnius:

a) suformuokite Užsakymą ir žingsnyje „Pasirinkite mokėjimo būdą“ pažymėkite „Banko pavedimu“.

b) patvirtinę suformuotą Užsakymą el. paštu gausite išankstinio mokėjimo sąskaitą. 

c) atlikdami bankinį pavedimą internetu ar banko skyriuje, mokėjimo paskirtyje nurodykite jūsų pateikto Užsakymo numerį.

d) atlikus mokėjimą, rekomenduojame atsiųsti pavedimo kopiją el. paštu detales@tokvila.lt.

6.4. Juridiniams asmenims, atsiskaitantiems pavedimu ar elektronine bankininkyste, rekomenduojama pavedimo informacijoje perduoti įmonės kodą greitesniam mokėtojo identifikavimui. Tokiu būdu Užsakymas sistemoje bus greičiau patvirtinamas ir pradedamas vykdyti.

6.5. Pardavėjas pateiktą Užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs apmokėjimą už Prekes ir jų pristatymą (jei taikoma). Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir įskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

6.6. Negavus apmokėjimo per 5 (penkias) darbo dienas, pateiktas Užsakymas – anuliuojamas.

6.7. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną Prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui, tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl trečiųjų šalių, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pavyzdžiui, neteisingo sąskaitos numerio nurodymo ir (ar) įvedimo, neteisingai pateikto Užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

6.8. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių perdavimo Pirkėjui jo nurodytu elektroniniu paštu pateikiama Pirkėjui Pardavėjo išrašyta PVM sąskaita faktūra. Sąskaitos faktūros duomenys yra automatiškai sugeneruojami pagal pateiktus Pirkėjo duomenis ir po Užsakymo pateikimo negali būti koreguojami.

6.9. Prekės pereina Pirkėjo nuosavybėn atitinkamai nuo Prekių perdavimo momento arba automobilio, į kurį Prekės buvo įmontuotos, grąžinimo momento, įforminant tai sąskaita faktūra.

7. Prekių pristatymas

7.1. Pardavėjas įsipareigoja, jei visos Prekės sandėlyje yra, Užsakymą siuntimui paruošti per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo apmokėjimo dienos ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo apmokėjimo dienos, jeigu užsakytos Prekės Pardavėjas sandėlyje neturi ir reikia ją užsakyti.

7.2. Pirkėjas individualiai gali būti informuojamas ir apie kitokį Prekių pristatymo laiką. Pardavėjas negarantuoja, kad Prekės visais atvejais bus pristatytos per Taisyklėse ir (ar) kitur Elektroninėje parduotuvėje nurodytus, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus Prekių pristatymo terminus, ypač jei užsakomos Prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

7.3. Jeigu Pardavėjas laiku nepateikė Prekių dėl to, kad jų laiku neišsiuntė Prekių gamintojas, tokiu atveju Užsakymo siuntimui paruošimo terminas be papildomų susitarimų pratęsiamas iki Prekių gavimo iš gamintojo, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų. 

7.4. Jeigu Pardavėjas laiku nepateikė Prekių dėl trečiųjų asmenų, išskyrus Prekių gamintoją, kaltės (pavyzdžiui: dėl transporto, pašto ar kurjerių organizacijos kaltės), tokiu atveju Užsakymo siuntimui paruošimo terminas be papildomų susitarimų pratęsiamas iki Prekių gavimo iš Prekių gamintojo, tačiau ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) darbo dienų. 

7.5. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikoje.

7.6. Į užsienio šalis Pardavėjo Prekes Pirkėjui pristato Pardavėjo pasitelktas paslaugų teikėjas, pagal galiojančius įkainius ir terminus. Prekių pristatymo į užsienio šalį atveju Pirkėjui tenka importo ir kitų mokesčių bei rinkliavų mokėjimo pareiga.

7.7. Kai Prekių suma nesiekia 100 EUR (šimto eurų) su PVM, Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo kainos priklauso nuo siuntos svorio. Su pristatymo kainomis galite susipažinti čia.

7.8. Kai Prekių užsakoma už daugiau kaip 100 EUR (šimtą eurų) su PVM, Prekių pristatymo paslaugą yra nemokama.

7.9. Kai Prekės yra pristatomos į Kuršių Neriją, kaina kiekvienai siuntai papildomai kainuoja 20 Eur prie standartinės kainos, apskaičiuotos pagal siuntos svorį.

7.10. Pristatant didesnių matmenų ar svorio siuntos pakuotes, gali būti taikomas didesnis nei apskaičiuotas pristatymo mokestis, dėl kurio sutariama atskirai, susisiekus su Pirkėju.

7.11. Užsakymo pristatymo kainą galėsite matyti:

a) Prekių krepšelyje;

b) Užsakymo pateikimo lange.

7.12. Pateikdamas Užsakymą Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų Prekių pristatymo būdų:

a) pristatymas į pasirinktą DPD Pickup terminalą;

b) pristatymas kurjeriu į Pirkėjo nurodytą adresą;

c) Prekių atsiėmimas Pardavėjo buveinės adresu.

7.13. Pirkėjas, pasirinkęs Prekių pristatymo per kurjerį būdą, Užsakymo pateikimo metu įsipareigoja nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą ir atsiimti Prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Jeigu užsakytas Prekes atsiims ne pats Pirkėjas, Užsakyme jis privalo nurodyti Prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas Prekes, turi patvirtinti savo tapatybę.

7.14. Prekės gali būti nemokamai atsiimamos Pardavėjo buveinės adresu Žalgirio g. 122, Vilnius arba kitu Pardavėjo adresu Savanorių pr. 274, Vilnius.

7.15. Pardavėjui paruošus Prekes atsiėmimui, Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu ir (ar) trumpąja SMS žinute, ir (ar) skambučiu apie tai, kad Prekės yra paruoštos atsiėmimui.

7.16. Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu ir (ar) SMS žinute, ir (ar) skambučiu apie galimą Prekių atsiėmimą. Prekių neatsiėmus per šiame punkte nurodytą terminą, Užsakymas atšaukiamas.

7.17. Nuosavybės teisė į Prekę, atsiimant ją Pardavėjo buveinės adresu, pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda Prekes Pirkėjui.

7.18. Atsiimant Prekes parduotuvėje Pirkėjas turi nurodyti Užsakymo numerį bei pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą.

7.19. Atsiimti Prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei Prekes atsiims kitas asmuo, užsakant Prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip Prekių gavėjas. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo Prekių atsiėmimui.

7.20. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo patikrinti Prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją:

a) nustačius Prekių pakuotės pažeidimą, Prekių kiekio, kokybės, asortimento, komplektiškumo ir komplektacijos neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti;

b) Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus Prekes, laikoma, kad Prekės perduotos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

7.21. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti Prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.22. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas Prekes arba Prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas Prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta Prekė, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius, susijusius su Sutarties vykdymu.

7.23. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos Prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

7.24. Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes ir vienašališkai nutraukti Sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

7.25. Jeigu Pardavėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

7.26. Priimdamas Prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, Prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius Prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad Prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Sutarties sąlygas ir Prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.

7.27. Nustačius Prekių kokybės ir (ar) asortimento neatitikimą, Pirkėjas Prekės, kuri neatitinka kokybės ir (ar) asortimento, negali priimti. Apie atsisakymą priimti Prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir (ar) užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas. Jeigu nustatomas Prekių kiekio neatitikimas, apie Prekių trūkumą Pirkėjas taip pat privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir (ar) užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas.

7.28. Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės, Prekių kiekis ir kokybė atitinka Sutarties sąlygas.

7.29. Jeigu pagal Pirkėjo ir Pardavėjo atskirą susitarimą Pardavėjas privalo Prekes įmontuoti į Pirkėjo nurodytą automobilį, tai Pardavėjas prieš montuodamas Prekes neprivalo jų perduoti ar parodyti Pirkėjui. Šiuo atveju Pardavėjas turi teisę Prekes išpakuoti ir įmontuoti į automobilį, jeigu reikia išardyti Prekes, taip pat atlikti reikiamą Prekių veikimo išbandymą. Pirkėjo pageidavimu, Pardavėjas privalo jam perduoti Prekių pakuotę bei jose buvusias instrukcijas-aprašymus.

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Elektronine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už Elektroninėje parduotuvėje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl Elektroninėje parduotuvėje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

8.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (ar) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie Elektroninės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus Elektroninėje parduotuvėje.

8.3. Pardavėjas, tiek, kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodytais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.4. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų Elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

8.5. Už Sutarties, sudarytos naudojantis Elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.6. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar tiesioginius nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

8.7. Pardavėjas Pirkėjui, kuris yra fizinis asmuo, tiekia Prekes tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas, kuris yra fizinis asmuo, įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

8.8. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9. Sutarties atsisakymas, prekių keitimas ir grąžinimas

Teisė atsisakyti Sutarties

9.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių gavimo dienos turi teisę atsisakyti Sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.

9.2. Apie Sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: 

a) užpildydamas pavyzdinę „Sutarties atsisakymo formą“; arba 

b) pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti Sutarties. Pranešimas dėl Sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu detales@tokvila.lt

9.3. Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

9.4. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti Sutartį arba sudaryti Sutartį, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

9.5. Pardavėjas, gavęs rašytinį Pirkėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus (įskaitant ir Prekių pristatymo išlaidas) į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Minėtas 14 (keturiolikos) dienų terminas gali būti pratęstas tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui. Pardavėjas negrąžina Pirkėjui jo sumokėtų papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias Prekių pristatymo būdas. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pagal Sutartį įsigytas Prekes, Prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui yra paskaičiuojamos ir grąžinamos proporcingai nuo viso Užsakymo.

9.6. Pirkėjas privalo išsiųsti ir (ar) pristatyti Pardavėjui grąžinamas Prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo momento. Prekės grąžinamos registruota siunta. Pirkėjui tenka tiesioginės Prekių grąžinimo išlaidos.

Tinkamos kokybės Prekių keitimas ir grąžinimas

9.7. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Jeigu Prekė yra išpakuota, sugadinta arba netvarkinga, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

9.8. Kartu su grąžinamomis Prekėmis būtina pateikti Prekių pirkimą parvirtinantį dokumentą (perkant gautą sąskaitą) ir užpildytą formą „Prašymas pakeisti arba grąžinti Prekę".

9.9. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.

Netinkamos kokybės Prekių keitimas ir grąžinimas

9.10. Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

9.11. Jei nenurodyta kitaip, Pirkėjams yra suteikiama sutartinė kokybės garantija, kuria remiantis Pardavėjas atsako už Prekių trūkumus, kurie išaiškėja per 1 (vienerius) metus nuo Prekių perdavimo. Vartotojams papildomai suteikiama garantija pagal įstatymą, kuria remiantis Pardavėjas atsako už Prekių trūkumus, kurie išaiškėja per 2 (dvejus) metus nuo Prekių perdavimo.

9.12. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekes, Pirkėjas garantiniu terminu gali grąžinti Prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

a. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

b. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

c. kad Prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės Preke;

d. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties.

9.13. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 9.13 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas Prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 9.13 punkte numatytą savo teisių gynimo būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas gali pasiūlyti alternatyvų Taisyklių 9.13 punkte numatytą būdą.

9.14. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

9.15. Jeigu keičiant Prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas ir Prekių pakeitimo metu galiojančias Prekių kainas.

9.16. Prekės gali būti grąžinamos dviem būdais: 

a) Pirkėjui atsiuntus el. paštu detales@tokvila.lt užpildytą formą „Prašymas pakeisti arba grąžinti Prekę". Prie prašymo privalo būti pridėtas Prekės pirkimą patvirtinantis dokumentas; arba 

b) Pirkėjui užpildžius laisvos formos prašymą, kuris pateikiamas Pardavėjui elektroninio pašto adresu detales@tokvila.lt. Pateikiamame prašyme nurodoma grąžinimo priežastis (Prekės kokybės trūkumas), ir vienas iš Taisyklių 9.13 punkte nurodytų reikalavimų. Prie prašymo privalo būti pridėtas Prekės pirkimą patvirtinantis dokumentas.

9.17. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos (pavyzdžiui, nepateikia Prekės pirkimo-pardavimo dokumento).

9.18. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės Prekę, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. 

9.19. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.

9.20. Negrąžinami pinigai už tas Prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos Prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

9.21. Pirkėjui nėra grąžinami pinigai už serviso darbo sąnaudas, susijusias su detalės sumontavimu/išmontavimu, kompensavimu.

Užsakymo atšaukimas

9.22. Jeigu užsakytos Prekės dar nėra išsiųstos, Pirkėjas gali el. paštu detales@tokvila.lt atsiųsti užpildytą formą „Prašymas grąžinti pinigus". 

9.23. Gavus prašymą, Užsakymas bus atšauktas, o sumokėti pinigai – grąžinti Pirkėjui.

10. Informacijos siuntimas

10.1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta Pirkėjo praėjus 8 (aštuonioms) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

10.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad Pirkėjui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

11. Asmens duomenų tvarkymas

11.1. Pardavėjas užtikrina Pirkėjo privatumą ir tinkamą asmens duomenų apsaugą (įskaitant duomenų subjektų teises), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

11.2. Pardavėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su Elektroninės parduotuvės Privatumo politika ir yra informuotas kaip Pardavėjas tvarko Pirkėjo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai pateikiamus asmens duomenis jam lankantis Elektroninėje parduotuvėje ir (ar) pateikiant Prekių Užsakymus.

12. Ginčų sprendimas

12.1. Šioms Taisyklėms ir Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Visi dėl šių Taisyklių ir Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Pirkėjo gyvenamąją vietą.

12.3. Pirkėjas, manydamas, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į Pardavėją ir nurodyti savo reikalavimus (išskyrus, kai Pirkėjas tiesiogiai kreipiasi į teismą). Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie galimą savo teisių pažeidimą. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie Pardavėjo atsakymo Pirkėjui. Pirkėjo prašymus Pardavėjas nagrinėja neatlygintinai.

12.4. Prašymą arba skundą dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos Prekės Vartotojas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel.: 852626751, faksas: 852791466, interneto svetainėje http://www.vvtat.lt/. Taip pat jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2. Apie šių Taisyklių pakeitimus Pardavėjas informuos Pirkėjus įkeldamas pranešimą Elektroninėje parduotuvėje arba, jei pakeitimas yra reikšmingesnis (pavyzdžiui, pakeitimai, kurie padidina Pirkėjų įsipareigojimus arba daro įtaką Elektroninės parduotuvės veikimui) – elektroniniu paštu, nurodytu registruojantis Elektroninėje parduotuvėje, iki pakeitimo įsigaliojimo likus 30 (trisdešimt) dienų. Jei Pirkėjas su siūlomais pakeitimais nesutinka, jis gali nutraukti ryšius su Pardavėju ir uždaryti savo Paskyrą. Visi Elektroninėje parduotuvėje paskelbti Taisyklių pakeitimai bus nedelsiant taikomi Pirkėjams. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus atliekamas Užsakymas. 

13.3. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

13.4. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo ir (ar) Vartotojo teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

13.5. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. gali siųsti Pardavėjo Elektroninės parduotuvės elektroninio pašto adresu dalys@tokvila.lt arba buveinės adresu Žalgirio g. 122, LT-09300 Vilnius, Vilnius, Lietuvos Respublika. Susisiekti su Pardavėju gali ir telefonu +370 5 210 32 08 .

13.6. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą Elektroninėje parduotuvėje.

13.7. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

13.8. Šios Taisyklės yra paskelbtos ir galioja nuo 2022-11-15.